(س.توسعه و عمران استان اردبيل)ثتوسا

613502900.00(+4.96%)
آخرین
61,350
پایانی
61,350
دیروز
58,450
حجم معاملات
3,458
کمترین
61,350
بیشترین
61,350