(سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس)ثزاگرس

590001.03(+2.97%)
آخرین
59,000
پایانی
58,400
دیروز
57,300
حجم معاملات
1,840,110
کمترین
57,000
بیشترین
59,000