(س. ساختماني اعتماد گستر)ثعتما

298501.02(+2.05%)
آخرین
29,850
پایانی
29,950
دیروز
29,250
حجم معاملات
664,323
کمترین
29,250
بیشترین
30,100