(عمران و توسعه شاهد)ثعمرا

171501.04(+4.45%)
آخرین
17,150
پایانی
16,540
دیروز
16,420
حجم معاملات
9,458,281
کمترین
15,500
بیشترین
17,400