(شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب)ثغرب

90000.98(-1.64%)
آخرین
9,000
پایانی
8,930
دیروز
9,150
حجم معاملات
3,303,677
کمترین
8,860
بیشترین
9,090