(شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب)ثغرب

148900.99(-1.19%)
آخرین
14,890
پایانی
15,080
دیروز
15,070
حجم معاملات
10,669,808
کمترین
14,500
بیشترین
15,620