(عمران‌وتوسعه‌فارس‌)ثفارس

33500-1180.00(-3.4%)
آخرین
33,500
پایانی
34,680
دیروز
34,680