(عمران‌وتوسعه‌فارس‌)ثفارس

267000.99(-0.96%)
آخرین
26,700
پایانی
27,370
دیروز
26,960
حجم معاملات
10,170,714
کمترین
26,580
بیشترین
27,900