(عمران‌وتوسعه‌فارس‌)ثفارس

333900.95(-4.95%)
آخرین
33,390
پایانی
33,980
دیروز
35,130
حجم معاملات
7,749,839
کمترین
33,380
بیشترین
35,500