(شركت عمران و سازندگي قزوين)ثقزوی

152900.97(-2.98%)
آخرین
15,290
پایانی
15,690
دیروز
15,760
حجم معاملات
183,994
کمترین
15,290
بیشترین
15,400