(صندوق س. ثروت افزون ثمين-س)ثمین

196501.00(+0.31%)
آخرین
19,650
پایانی
19,650
دیروز
19,589
حجم معاملات
264
کمترین
19,650
بیشترین
19,650