(نوسازي‌وساختمان‌تهران‌)ثنوسا

9870-510.00(-4.91%)
آخرین
9,870
پایانی
9,870
دیروز
10,380
حجم معاملات
1,822,677
کمترین
9,870
بیشترین
9,950