(صندوق س ثروت هامرز-سهام)ثهام

26690890.00(+3.45%)
آخرین
26,690
پایانی
25,800
دیروز
25,800