(سرمايه گذاري مسكن پرديس)ثپردیس

176000.96(-4.09%)
آخرین
17,600
پایانی
17,790
دیروز
18,350
حجم معاملات
6,196,415
کمترین
17,400
بیشترین
18,410