(پتروشيمي جم)جم

50950-830.00(-1.6%)
آخرین
50,950
پایانی
51,780
دیروز
51,780