(تايدواترخاورميانه)حتاید

5770-120.00(-2.04%)
آخرین
5,770
پایانی
5,890
دیروز
5,890