(رهشاد سپاهان (سهامي عام)حرهشا

2835000.97(-2.99%)
آخرین
283,500
پایانی
290,850
دیروز
292,250
حجم معاملات
10,979
کمترین
283,500
بیشترین
283,500