(توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان)حپارسا

612501.01(+1.07%)
آخرین
61,250
پایانی
61,150
دیروز
60,600
حجم معاملات
114,577
کمترین
60,700
بیشترین
61,900