(گروه‌بهمن‌)خبهمن

21141.03(+3.02%)
آخرین
2,114
پایانی
2,158
دیروز
2,052
حجم معاملات
267,960,221
کمترین
2,025
بیشترین
2,195