(پتروشيمي خراسان)خراسان

1433100.98(-2.03%)
آخرین
143,310
پایانی
145,660
دیروز
146,280
حجم معاملات
197,851
کمترین
143,150
بیشترین
145,480