(پتروشيمي خراسان)خراسان

131100-3600.00(-2.67%)
آخرین
131,100
پایانی
134,700
دیروز
134,700