(زامياد)خزامیا

4124-8.00(-0.19%)
آخرین
4,124
پایانی
4,132
دیروز
4,132