(صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌)خصدرا

1872-21.00(-1.11%)
آخرین
1,872
پایانی
1,893
دیروز
1,893