(ماليبل سايپا)خلیبل

411000.99(-0.72%)
آخرین
41,100
پایانی
41,800
دیروز
41,400
حجم معاملات
353,067
کمترین
41,100
بیشترین
42,600