(گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو)خگستر

49011.02(+2.36%)
آخرین
4,901
پایانی
4,974
دیروز
4,788
حجم معاملات
325,033,885
کمترین
4,675
بیشترین
5,120