(صندوق س. دارا الگوريتم-د)دارا

121691.00(+0.01%)
آخرین
12,169
پایانی
12,168
دیروز
12,168