(صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام)دارا یکم

1661001.00(-0.15%)
آخرین
166,100
پایانی
166,770
دیروز
166,350
حجم معاملات
3,781,029
کمترین
164,500
بیشترین
168,390