(صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام)دارا یکم

157950-710.00(-0.45%)
آخرین
157,950
پایانی
158,660
دیروز
158,660