(كارخانجات‌داروپخش‌)دارو

300901.01(+0.74%)
آخرین
30,090
پایانی
29,890
دیروز
29,870
حجم معاملات
73,183
کمترین
29,840
بیشترین
30,320