(صندوق س. ثروت داريوش -س)داریوش

184100.99(-1%)
آخرین
18,410
پایانی
18,433
دیروز
18,596
حجم معاملات
283,956
کمترین
18,362
بیشترین
18,598