(صندوق س.اعتماد داريك-د)داریک

200511.00(-0%)
آخرین
20,051
پایانی
20,050
دیروز
20,050