(داروسازي‌ اسوه‌)داسوه

459300.99(-1.37%)
آخرین
45,930
پایانی
46,450
دیروز
46,570
حجم معاملات
62,347
کمترین
45,430
بیشترین
46,570