(البرزدارو)دالبر

60501.01(+1.17%)
آخرین
6,050
پایانی
5,980
دیروز
5,980