(البرزدارو)دالبر

5740-160.00(-2.71%)
آخرین
5,740
پایانی
5,900
دیروز
5,900