(توليدمواداوليه‌داروپخش‌)دتماد

59000-440.00(-0.74%)
آخرین
59,000
پایانی
59,440
دیروز
59,440