(الحاوي)دحاوی

149100.95(-4.97%)
آخرین
14,910
پایانی
15,300
دیروز
15,690
حجم معاملات
641,053
کمترین
14,910
بیشترین
14,910