(داروسازي زاگرس فارمد پارس)ددام

168000.98(-2.33%)
آخرین
16,800
پایانی
16,990
دیروز
17,200
حجم معاملات
888,969
کمترین
16,800
بیشترین
17,500