(داروسازي‌ روزدارو)دروز

10550-270.00(-2.5%)
آخرین
10,550
پایانی
10,730
دیروز
10,820
حجم معاملات
582,418
کمترین
10,490
بیشترین
10,890