(شيرين دارو)دشیری

1200001.03(+2.96%)
آخرین
120,000
پایانی
118,400
دیروز
116,550
حجم معاملات
93,022
کمترین
120,000
بیشترین
120,000