(فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌)دفرا

426900.98(-2.11%)
آخرین
42,690
پایانی
43,610
دیروز
43,610