(داروسازي‌ اكسير)دلر

324300.98(-1.73%)
آخرین
32,430
پایانی
32,990
دیروز
33,000
حجم معاملات
19,329
کمترین
32,410
بیشترین
33,000