(صندوق س.راهبرد ممتازابن سينا-س)رماس

14700-196.00(-1.32%)
آخرین
14,700
پایانی
14,896
دیروز
14,896