(شير و گوشت زاگرس شهركرد)زشگزا

84400.98(-2.09%)
آخرین
8,440
پایانی
8,470
دیروز
8,620
حجم معاملات
1,639,532
کمترین
8,390
بیشترین
8,670