(شير و گوشت زاگرس شهركرد)زشگزا

12060-230.00(-1.87%)
آخرین
12,060
پایانی
12,290
دیروز
12,290