(كشت و دامداري فكا)زفکا

15420-40.00(-0.26%)
آخرین
15,420
پایانی
15,460
دیروز
15,460