(كشاورزي و دامپروري ملارد شير)زملارد

17750-110.00(-0.62%)
آخرین
17,750
پایانی
17,860
دیروز
17,860