(كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌)زمگسا

392501.01(+0.95%)
آخرین
39,250
پایانی
38,900
دیروز
38,880
حجم معاملات
90,380
کمترین
38,800
بیشترین
40,790