(كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان)زگلدشت

248501.06(+5.74%)
آخرین
24,850
پایانی
25,050
دیروز
23,500
حجم معاملات
4,339,579
کمترین
23,850
بیشترین
25,100