(آذريت‌)ساذری

171200.97(-2.95%)
آخرین
17,120
پایانی
17,640
دیروز
17,640
حجم معاملات
7,000
کمترین
17,120
بیشترین
17,120