(سيمان آرتا اردبيل)ساربیل

201901.01(+1.05%)
آخرین
20,190
پایانی
20,010
دیروز
19,980
حجم معاملات
217,536
کمترین
20,020
بیشترین
20,350