(سيمان‌اروميه‌)ساروم

429100.98(-2.23%)
آخرین
42,910
پایانی
43,560
دیروز
43,890
حجم معاملات
191,688
کمترین
42,890
بیشترین
44,990