(سيمان‌اروميه‌)ساروم

54150-600.00(-1.1%)
آخرین
54,150
پایانی
54,750
دیروز
54,750