(صنايع بهداشتي ساينا)ساینا

446501.07(+6.95%)
آخرین
44,650
پایانی
43,850
دیروز
41,750
حجم معاملات
1,493,705
کمترین
40,900
بیشترین
44,650