(سيمان باقران)سباقر

172301.03(+2.99%)
آخرین
17,230
پایانی
16,750
دیروز
16,730
حجم معاملات
58,542
کمترین
17,230
بیشترین
17,230