(سيمان‌ بجنورد)سبجنو

13140-310.00(-2.3%)
آخرین
13,140
پایانی
13,450
دیروز
13,450