(سيمان‌ بجنورد)سبجنو

758801.05(+4.98%)
آخرین
75,880
پایانی
75,070
دیروز
72,280
حجم معاملات
305,107
کمترین
72,280
بیشترین
75,890