(صندوق س. گروه زعفران سحرخيز)سحرخیز

420101.00(+0.19%)
آخرین
42,010
پایانی
41,929
دیروز
41,929