(صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د)سخند

96251.00(+0.09%)
آخرین
9,625
پایانی
9,627
دیروز
9,616
حجم معاملات
97,175
کمترین
9,625
بیشترین
9,628