(س. تدبيرگران فارس وخوزستان)سدبیر

36100-150.00(-0.41%)
آخرین
36,100
پایانی
36,250
دیروز
36,250